Hội thảo Quốc tế về "Phát triển bền vững" CUTE 2016 Đại học Tôn Đức Thắng

Một số hình ảnh của INTOC tại Hội thảo Quốc tế về "Phát triển bền vững" CUTE 2016

Đại học Tôn Đức Thắng 12.04.2016


Bài viết trên website Đại học Tôn Đức Thắng:

http://old.tdt.edu.vn/index.php/s-ki-n-dang-di-n-ra/1925-h-i-th-o-qu-c-t-v-phat-tri-n-b-n-v-ng-trong-xay-d-ng-quy-ho-ch-do-th-va-k-thu-t-giao-thong-international-conference-on-sustainable-development-of-civil-urban-and-transportation-engineering-cute-2016-28 views0 comments

Recent Posts

See All