SG Center

Tường phụ tại công trình được đổ thành tường bê tông để che nước thấm.