top of page

THÔNG BÁO

 

V/v: Ngưng sử dụng chứng nhận hợp quy sản phẩm chống thấm 

 

Kính gửi: Quý khách hàng và Quý đối tác

Theo QCVN 16:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (thay thế QCVN 16:2014/BXD), và Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Theo đó, không yêu cầu chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với các sản phẩm vật liệu chống thấm.

Vì vậy, công ty chúng tôi xin thông báo ngưng sử dụng chứng chỉ hợp quy đối với các sản phẩm Chống thấm INTOC. Cám ơn quý khách đã tín nhiệm và ủng hộ.

Nguồn chính thức từ Bộ Xây Dựng: 

http://www.xaydung.gov.vn/en/web/guest/trang-chi-tiet/-/tin-chi-tiet/Z2jG/172/627002/danh-muc-cat-giam-san-pham-hang-hoa-vat-lieu-xay-dung-phai-kiem-tra-bang-quy-chuan-ky-thuat.html

bottom of page