top of page

Ngổn ngang chuyện
"Chống thấm"

Chống thấm
thì hãy
"Cần gì
chọn nấy"

Chống thấm ngoại
thì phải tốt?

Tạo dốc tốt
thì
không thấm?

Làm như vậy
không thấm
mới là lạ!

Chọn
chống thấm tốt làm gì?


Thi công sai vẫn thấm!

Test
"không thấm"
sao vẫn thấm?

Tại sao chống thấm thỏa các
Tiêu chuẩn Việt Nam
vẫn không thể suy ra
đảm bảo chất lượng?

bottom of page