top of page

Metro

Tại một công trình ngầm Metro

Tường vây Barrette: dày khoảng 1.5m vẫn bị thấm và giải pháp chính là mương dẫn + bơm nước + tường che chắn.

Hầm khoan vòm công nghệ TBM: Bắn foam tại các vị trí thấm.

bottom of page