top of page

V Center

Tầng hầm bị ngập nước hơn 10 năm, cuối cùng phải sử dụng mương dẫn

bottom of page