Khách sạn Victory

INTOC đã chống thấm hồ bơi trên cao tầng 6, khách sạn Victory, hiệu quả suốt 20 năm qua, mà trước đó đã có không dưới 4 đến 5 đơn vị xử lý nhưng không thành công.

Khách sạn Victory