Tiến sĩ Phan Ngọc Anh phát biểu về tình trạng thấm tại Pháp